Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zanim podasz nam informacje o sobie, przeczytaj poniższe informacje:

 

1. Wyrażenie zgody oraz bezpośredni cel przetwarzania twoich danych osobowych przez klub.dlaspania.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które podałeś w momencie rejestracji abyś mógł korzystać w pełni ze wszystkich możliwości Klubu.DlaSpania.pl. Twoje dane będą przede wszystkim wykorzystywane do przekazywania Ci treści marketingowych (informacji handlowych), w tym informacji o promocjach i ofertach zwykłych i specjalnych Klubu.DlaSpania.pl., do obsługi realizacji zamówień oraz pozostałych usług Klubu.DlaSpania.pl

 

2. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

 

3. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych

W razie konieczności skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

- adres e-mail: [email protected]

- telefon: +48 883 907 303

- adres pocztowy: DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

 

4. Możliwość wykorzystania twoich danych w innym celu

Niezależnie od celu bezpośredniego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z DlaSpania.pl, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary;

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji na DlaSpania.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Klub.DlaSpania.pl, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Klub.DlaSpania.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenie badań i analiz DlaSpania między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy „obsługa klienta” w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

5. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

DlaSpania wymaga podania przez Ciebie adresu imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na Klub.DlaSpania.pl, a także do zapewnienia pozostałych usług i możliwości Klubu.DlaSpania.pl. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie nie będziesz mógł korzystać z Klubu.DlaSpania.pl w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

6. Uprawnienia wobec DlaSpania w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DlaSpania; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia każdej z tych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

9. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

DlaSpania może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym DlaSpania w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. DlaSpania może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

10. Okres przechowywania Twoich danych

DlaSpania przechowuje Twoje dane osobowe – imię, nazwisko/nazwę, adres, e-mail oraz numer telefonu w związku z dokonaniem przez Ciebie rejestracji na Klub.DlaSpania.pl oraz z dokonywanymi transakcjami na Klub.DlaSpania.pl, przez czas trwania członkostwa oraz niezależnie od tego przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, w przypadku udzielonej gwarancji na dany towar ponad okres wskazany powyżej, Twoje dane będą przechowywane przez okres gwarancji, w celu dokonywania możliwych czynności gwarancyjnych.

 

Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DlaSpania zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

11. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Klub.DlaSpania.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).